23 września 2016

Logopeda

  • DIAGNOZA

Diagnoza polega na ocenie stopnia rozwoju mowy pacjenta. Obejmuje następujące elementy:
strzalkamala wywiad z rodzicami (w przypadku małego dziecka), wywiad z pacjentem (w przypadku osoby dorosłej),
strzalkamala badanie kompetencji językowych, komunikacyjnych i poznawczych,
strzalkamala badanie sprawności narządów artykulacyjnych pacjenta,
strzalkamala orientacyjne badanie słuchu oraz badanie słuchu fonemowego,
strzalkamala badanie lateralizacji.

Po przeprowadzonej diagnozie pacjentowi planuje się terapię, ustala terminy zajęć oraz podaje zalecenia do pracy w domu.

  • TERAPIA WAD WYMOWY

Usuwanie wad wymowy różnego rodzaju np.:
strzalkamala Seplenienie (sygmatyzm) –czyli nieprawidłowej wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż,
strzalkamala Reranie (rotacyzm) – nieprawidłowa realizacja głoski r,
strzalkamala Kappacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski k,
strzalkamala Gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski g,
strzalkamala Mowa bezdźwięczna – zaburzenie w realizacji dźwięczności, polega na tym, iż osoba nie potrafi wymówić głosek dźwięcznych i zastępuje je bezdźwięcznymi odpowiednikami np. zamiast b mówi p, zamiast d mówi t.

  • TERAPIA ZABURZEŃ MOWY I KOMUNIKACJI

Terapia ma na celu budowanie komunikacji, usprawnianie bądź jak najdłuższe podtrzymywanie sprawności. Ten typ terapii obejmuje pracę z dziećmi lub osobami dorosłymi, u których wystąpiły m.in.:

strzalkamala Opóźniony rozwój mowy – czyli niższa sprawność językowa, powstała w okresie kształtowania się mowy dziecka. Opóźniony rozwój mowy przejawia się ubogim słownikiem, małą ilością zdań złożonych, nieprawidłową gramatyką, a także przedłużającym się okresem swoistej mowy dziecięcej. Dziecko słyszy dobrze, rozumie polecenia słowne. Potrafi wymówić głoski, czasem sylaby, ale złożenie ich w słowo i wypowiedzenie jest już bardzo trudne,
strzalkamalaNiedosłuch,
strzalkamalaAlalia / dyslalia –  opóźnienie w przyswajaniu sobie języka na skutek niewykształcenia się funkcji pewnych struktur mózgowych,
strzalkamalaOligofazja – czyli niedokształcenie mowy spowodowane upośledzeniem umysłowym,
strzalkamalaAutyzm,
strzalkamalaAfazja – utrata zdolności mowy, która nastąpiła na skutek ogniskowych uszkodzeń mózgu. Afazję spotyka się u ludzi w różnym wieku, jednakże najczęściej występuje ona u ludzi starszych, między innymi na skutek udaru, wylewu, urazu czaszki,
strzalkamalaDemencja – najwyraźniej ujawnia się u osób dotkniętych chorobą Alzheimera.

  • TERAPIA DYSLEKSJI

Terapia dysleksji przeznaczona jest dla uczniów mających specyficzne problemy z czytaniem i pisaniem. Terapia obejmuje m.in.: przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu, trudności ortograficznych. W tym celu włącza się naukę wczesnego czytania, ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej oraz ćwiczenia poprawiające koncentrację uwagi.

  • WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA

Wczesna interwencja logopedyczna obejmuje pracę logopedy z dzieckiem we najwcześniejszym okresie jego życia – od urodzenia do około 3 roku życia. W tym okresie intensywnie dojrzewa układ nerwowy dziecka. Jest to czas najkorzystniejszy do stymulacji i wyrównywania wszelkich nieprawidłowości w rozwoju mowy. Wczesna interwencja logopedyczna polega na postawieniu diagnozy logopedycznej jeszcze przed ukończeniem pierwszego roku życia. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości przeprowadza się terapię logopedyczną, polegającą na stymulacji rozwoju mowy dziecka.