8 września 2016

Oferta młodzież

TERAPIA dzieci (od 7 r.ż) i młodzieży, w sytuacjach gdy występują m.in.:

strzalkamala trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami (nieśmiałość, agresja),
strzalkamala trudności w szkole (słaba koncentracja, wagary, niska motywacja do nauki, mobbing, cyberprzemoc, niskie oceny, konflikty w klasie, „fobia szkolna”),
strzalkamala obniżenie nastroju (nadmierny smutek, traumatyczne wydarzenia, żałoba, niska samoocena),
strzalkamala lęki (obawa przed kontaktem z innymi ludźmi, przed szkołą, przyszłością, przed konkretnymi sytuacjami i przedmiotami, lub zwierzętami),
strzalkamala niepokojące zachowania (agresja, autoagresja).

PORADNICTWO dla rodziców, w sytuacjach gdy występuje m.in.:

strzalkamala doświadczanie przez rodzica trudności w nawiązaniu relacji z dzieckiem, lub nastolatkiem,
strzalkamala trudności w opiece nad dzieckiem z ADHD, dzieckiem lękowym, dzieckiem adoptowanym,
strzalkamala rywalizacja pomiędzy rodzeństwem,
strzalkamala niepewność wychowawcza,
strzalkamala i inne trudności wychowawcze.

  DIAGNOZA testowa struktury RODZINY:

strzalkamala postaw rodzicielskich (skalą SPR),
strzalkamala funkcjonowania rodziny,
strzalkamala rodziny widzianej oczami nastolatka.

DIAGNOZA (w tym testowa) DZIECI I MŁODZIEŻY:

|strzalkamala poziomu rozwoju poznawczego (iloraz inteligencji – "IQ"),
strzalkamala poziomu uwagi i koncentracji,
strzalkamala inteligencji emocjonalnej,
strzalkamala struktury osobowości,
strzalkamala funkcjonowania społecznego i emocjonalnego,
strzalkamala przesiewowe w kierunku uzależnień behawioralnych (hazard, uzależnienie od internetu),
strzalkamala w kierunku ADHD,
strzalkamala natężenia lęku,
strzalkamala preferencji zawodowych.

SPORZĄDZANIE OPINII PSYCHOLOGICZNYCH
w tym na potrzeby Zespołów Orzekających o Niepełnosprawności.


MOJE DOŚWIADCZENIE W PRACY Z DZIEĆMI i MŁODZIEŻĄ

Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyłam dwie ścieżki specjalizacyjne: „Psychologia kliniczna” i „Pomoc psychologiczna człowiekowi zdrowemu” oraz kursy z zakresu psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka. W czasie studiów odbyłam staże m.in. w Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie i Poradni Psychosomatyki i Terapii Rodziny Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, w czasie których nabywałam umiejętności pomocy psychologicznej.

Ukończyłam Studium Pedagogiczne UJ – posiadam tytuł nauczyciela kontraktowego i uprawniania do pracy pedagogicznej z dziećmi. Ukończyłam roczne szkolenie "Psychoterapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży" w ośrodku Mensana w Krakowie dzięki któremu pogłębiłam umiejętność pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą za pomocą technik jednego z najbardziej skutecznych nurtów terapeutycznych (terapii behawioralno-poznawczej). Uczestniczyłam także w licznych szkoleniach m.in. z zakresu pracy z dzieckiem z ADHD, profilaktyki uzależnień, czy niedostosowania społecznego.

Pierwsze doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi zdobywałam jako wolontariuszka sprawując całodobową opiekę wakacyjną nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w Fundacji Ruperta Mayera „Dzieło Pomocy Dzieciom” w Krakowie. Doświadczenie zawodowe nabyłam w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu, gdzie zajmowałam się m.in. diagnozą poziomu rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego, trapią dzieci i młodzieży, poradnictwem wychowawczym dla rodziców oraz prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży. W Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Czarnym Dunajcu zajmowałam się diagnozą dzieci i młodzieży oraz udzielałam porad wychowawczych i wsparcia dla rodziców w tym z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Jestem autorką artykułu o rozwoju dzieci pt. „Droga (do) samodzielności” w grudniowym numerze „Nowego Listu”.

Od 2011 roku prowadzę prywatną praktykę psychologiczną oferując możliwość diagnozy i terapii dzieci i młodzieży, jak też wsparcie wychowawcze dla rodziców. Szczególna satysfakcję przynosi mi praca z młodzieżą gimnazjalną.