22 sierpnia 2018

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA –

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO

przez  Gabinet Pomocy Psychologicznej i Rozwoju Osobistego „Do siebie” – Ewa Kruchowska

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że „Do siebie” Gabinet Pomocy Psychologicznej i Rozwoju Osobistego –  Ewa Kruchowska z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Wojska Polskiego 24/16, (zwany dalej Gabinet Psychologiczny) przetwarza informacje tworząc bazę danych pacjentów. Są to dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest „Do siebie” Gabinet Pomocy Psychologicznej i Rozwoju Osobistego –  Ewa Kruchowska z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Wojska Polskiego 24/16,  NIP: 6912362871, REGON:123130227.Z Administratorem można się kontaktować pisemnie (list polecony), za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wojska Polskiego 24/16, 34-400 Nowy Targ
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Ewę Kruchowską – z którą można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wojska Polskiego 24/16, 34-400 Nowy Targ
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Gabinet Psychologiczny polegają na przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji i terapii psychologicznej lub logopedycznej, a także ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub logopedycznej/lub/i pedagogicznej/ lub/i zaświadczenia.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji i terapii psychologicznej lub logopedycznej, a także komputerowo w celu ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub logopedycznej, i/lub pedagogicznej.
 6. Dane przechowywane są w Gabinecie pięć lat, po czym ulegają zniszczeniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodu psychologa.
 8. Z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego uchylenia tajemnicy zawodu psychologa żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Pani/Pana danych z wyjątkiem


 9. a. W sytuacji wystawiania rachunku za usługę dane osobowe (imię, nazwisko, adres, rodzaj usługi) zostają przekazane osobie odpowiedzialnej za wystawienie rachunku. Pozostałe dane nie zostają przekazane.

  b. W sytuacji korzystania z usługi konsultacji/psychoterapii przez komunikator internetowy Skype – Gabinet Pomocy Psychologicznej i Rozwoju Osobistego „Do siebie” – Ewa Kruchowska zobowiązuje się do wykonania usługi  z poszanowaniem prywatności rozmowy przez Skype, lecz  nie gwarantuje bezpieczeństwa danych w przestrzeni Internetowej.

  c. W sytuacji korzystania z usługi konsultacji/psychoterapii przez e-porady Gabinet Pomocy Psychologicznej i Rozwoju Osobistego „Do siebie” – Ewa Kruchowska zobowiązuje się do wykonania usługi  z poszanowaniem prywatności zleceniodawcy _czyni poprzez niezwłoczne i skuteczne usunięcie korespondencji po jej zakończeniu, lecz  nie gwarantuje bezpieczeństwa danych w przestrzeni Internetowej.

  d. W sytuacji superwizji – czyli konsultacji przypadku z innym specjalistą_tką prowadzonej w celu nadzoru jakości pracy psychoterapeutki – informacje dotyczące pacjenta_tki podawane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby.

 10. Pani/Pana dane osobowe będą przez Gabinet Psychologiczny przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Gabinetu Psychologicznego i jego pacjentów, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
 11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 12. a. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

  b. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

  c. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

  d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

  e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

  f. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

  g. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą listu poleconego poprzez pocztę tradycyjną na adres: ul. Wojska Polskiego 24/16, 34-400 Nowy Targ.

 13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
 14. Dane przetwarzane ręcznie są chronione w zamykanej na klucz szafie pancernej. Dane przetwarzane komputerowo są chronione w zahasłowanym folderze.